Insights is een methode gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat ieder mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diepgewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem voorzien van een eigen kijk op situaties. Het gedrag dat uit deze voorkeuren voortkomt bepaalt onze persoonlijke effectiviteit in de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven etc. Uitgaande van het werk van Jung ontwikkelde Dr. Jolanda Jacobi een systematiek van acht basispersoonlijkheidstypen. Daarmee was de basis gelegd voor het Insightsmodel dat begin jaren ‘90 werd ontwikkeld door Andrew en Andy Lothian. Dit kreeg verder vorm in de organisatie ‘Insights Learning & Development’.

SmitBertens Trainers is sinds 2007 geaccrediteerd voor het gebruik van het Insightsconcept en bijbehorende producten en gebruikt deze manier van kijken en analyseren onder andere voor persoonlijke-effectiviteitstrainingen en leiderschaps- en managementtrainingen. Insights is tevens een zeer effectief hulpmiddel bij individuele (sales)coaching en teameffectiviteit, omdat de verkregen inzichten een directe focus bieden op te verbeteren resultaten.

Insights is in de basis een eenvoudig model met vier kwadranten, vertaald in vier kleuren. Deze brengen mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking. Iedere persoon zal in zijn functioneren in meer of mindere mate vier kleuren of ‘energieën’ laten zien. Hoewel iedereen alle vier de kwadranten in meer of mindere mate tot zijn beschikking heeft, zullen door persoonlijke voorkeuren bepaalde kleuren meer of minder te zien zijn. Onderstaande figuur brengt de vier kleuren in beeld met een korte beschrijving van de kwaliteiten die erbij horen.

Jung onderscheidt in zijn werk drie psychologische voorkeuren:

 1. De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen: extraversie of introversie.
 2. De manier we oordelen en besluiten nemen, de ‘rationele functies’ volgens Jung, met twee uitersten: denken en voelen.
 3. De functies die dieper in ons innerlijk verborgen zijn en worden gebruikt om informatie tot ons te nemen, de ‘irrationele functies’ volgens Jung. We onderscheiden gewaarworden en intuïtie.

Door alle vier de functies (denken, voelen, gewaarworden en intuïtie) te verbinden met de bewustzijnsinstelling (extraversie of introversie) kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombinaties of hoofdtypen identificeren.

Insights heeft op basis van deze theorie een instrument ontwikkeld dat een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer maakt. Dit gebeurt door middel van een aantal vragen die via internet ingevuld worden (tijdsinvestering 20-30 minuten). Door het persoonlijkheidsprofiel wordt duidelijk wat de plaats van de deelnemer is op het Insights-wiel, dat afgeleid is van de acht hoofdtypen. Bij het werken in een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel.

Het teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek. Hierbij wordt uiteraard ook de taakopdracht van het team betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel zowel de krachten als risico’s snel in kaart worden gebracht. Deze kunnen worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking. De kracht van Insights is dat de teamanalyse diepte krijgt doordat van ieder individueel teamlid meer zicht wordt verkregen op de eigen persoonlijkheidsvoorkeuren. De deelnemers aan een workshop ontvangen naast het teamprofiel ieder individueel een rapport van de analyse, het Insights-profiel. Dit bestaat uit een aantal onderdelen met als belangrijkste:

 • Een beschrijvende tekst over de persoonlijke stijl van de deelnemer
 • Sterke en zwakke punten van de betrokkenen
 • De unieke combinatie van talenten en kwaliteiten die de deelnemer inbrengt in het team
 • Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
 • Een gedeelte over de managementstijl van de deelnemer
 • Een diagram, waar de positie van de deelnemer in het Insights-wiel in staat aangegeven

Naast het persoonlijke profiel ontvangen de deelnemers de toelichting ‘Een korte reis’, waarin meer achtergronden van het model worden uitgelegd. De ervaring leert dat Insights een uiterst krachtig instrument is om op fundamentele wijze te interveniëren in teamontwikkeling. Daarnaast is het een effectieve methode voor het coachen en empoweren van juridische professionals, managers en verkoopmedewerkers.

Insights Discovery


SmitBertens is geaccrediteerd om te werken met Insights Discovery. Dit is een instrument dat de persoonlijke voorkeuren van mensen meet en wordt onder meer ingezet in managementleergangen, teambuilding en persoonlijke coaching. De hoofddoelstellingen van Insights Discovery zijn als volgt:

 • Zelfinzicht
 • Inzicht in de ander
 • Afstemmen op en verbinding maken met de ander

Insights Discovery is een zeer betrouwbaar instrument gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van psychologische typeringen van mensen. Ieder mens is uniek en heeft bepaalde diepgewortelde psychologische voorkeuren, die hem voorzien van een eigen kijk op situaties. Het gedrag dat uit deze voorkeuren voortkomt bepaald onder andere de wijze van communiceren, commercieel handelen, het nemen van besluiten, samenwerken en leidinggeven.

Door middel van het invullen van een beknopte online vragenlijst wordt een persoonsprofiel van de deelnemer gemaakt. Dit is een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste twintig pagina’s dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op de omgeving. Het gaat onder meer over de volgende onderwerpen:

 • Stijl en aanpak
 • Belangrijkste sterke en zwakke punten
 • Waarde voor het team
 • Communicatiestijl
 • Mogelijke blinde vlekken
 • Tegengestelde typen
 • Suggesties voor ontwikkeling

Bovenstaande opsomming vormt het basisprofiel. Dit kan worden uitgebreid met aanvullende modules, zoals een verkoopmodule, een managementmodule of een ontwikkelmodule. SmitBertens Trainers kan een workshop of persoonlijke coaching verzorgen op basis van Insights Discovery persoonlijkheidsprofielen.