Leergang voor professionals met (potentieel) leidinggevende rol

De leergang gaat in op de thema’s persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit, leidinggeven aan veranderingen en resultaatgericht sturen binnen een veranderende cultuur. Er is aandacht voor HRM instrumenten en inzichten in Finance en nieuwe toepassingen innovatie, digitalisering en kwaliteitsverbetering van werkprocessen. Binnen deze thema‘s (die worden aangeleverd door interne gastsprekers) trainen en versterken we de competenties, waarden en principes zoals servicegerichtheid, samenwerken, flexibiliteit, organisatie-sensitiviteit, pro-activiteit, respect en integriteit en durf en creativiteit.  De leergang heeft een praktijkgerichte insteek met veel ruimte voor de inbreng van casuïstiek, het uitwisselen van ervaringen, concrete oefeningen en er wordt gewerkt met praktijkopdrachten.

MD-leergang planning & overzicht


Intakegesprek
Deelnemers maken een loopbaanbeschrijving en beschrijven wat ze willen leren.


Workshop Leidinggevenden
De leidinggevenden/mentoren van de deelnemers spelen een belangrijke rol in deze MD leergang. Zij weten immers wat er op de werkvloer speelt én wat er mogelijk en/of noodzakelijk is voor de betrokken deelnemer. Zij zijn eerste aanspreekpunt én degene met wie de deelnemer kan sparren over het geleerde en de huiswerk- en praktijkopdrachten. Hiermee zal de toepassing van het geleerde en het inzichtelijk maken van het leer rendement voor de eigen organisatie of team ook duidelijker en meetbaar zijn.


Blok 1 Persoonlijk Leiderschap en effectiviteit

Focus op communicatiestijlen, leiderschap en samenwerken. Afstemmen en verbinden met collega’s, leidinggevende en medewerkers. Eigen gedragsstijl verkennen en herkennen. Visie op leiderschap. Verantwoordelijkheid nemen en bewustwording op persoonlijke ambitie en koers. Eigenaarschap en drijfveren onderzoeken. We werken met het Insights Discovery Profiel en verkennen de jungiaanse voorkeuren en inzichten in gedrag. We laten deelnemers “zakken” in hun eigen waarden en kwaliteiten en dagen ze uit de focus en ambitie te “voelen” en uit te spreken. Elevator pitch wordt geoefend. Op dag 2 laten we ons inspireren door een leider uit de eigen organisatie en gaan het gesprek aan.


Blok 2
Leidinggeven aan veranderingsprocessen
Inzicht in processen bij verandering. Van binnen naar buiten. Waarom (mis-) lukken veranderingsprocessen in organisaties? Transitiecurve en tijd die daarvoor nodig is. Persoonlijke bewustwording en daarmee versteviging naar collega’s t.a.v. de impact  van veranderingen. Verantwoordelijkheid nemen, Visie herhalen, Gideon bendes creëren/verbeterprojecten initiëren. Verdiepende reflectie, verinnerlijking en dán oefenen met gesprekken (acteur) om mensen echt in beweging te zetten. Herhaling en stevige oefening met de gedragsstijlen en persoonlijke Jungiaanse voorkeursstijlen (Insights).


Blok 3
Resultaatgericht Leidinggeven
Realiseren van meetbare doelen.  Committment en afspraken maken die SMART zijn. Transparantie door inzicht in resultaatafspraken, cijfers en besturingsgegevens, HRM mogelijkheden. Sturend maar juist ook coachend leidinggeven door heldere afspraken.

Gastsprekers geven inzicht in kaders en mogelijkheden daarvan. Deelnemers trainen in gespreksoefeningen en verdiepen/herkennen nog meer de verschillende voorkeursstijlen (Insights), de eigen leiderschapsstijl en oefenen om medewerkers beter te motiveren en te stimuleren en effectieve teams en meetbare resultaten te creëren.

Gastsprekers voor Planning & Control en HRM en een externe spreker over innovatie en resultaatgericht sturen ter verbetering van organisatieprocessen.


Blok 4
Leiderschap in beweging
Confrontatie met onverwachte, nieuwe situaties en hoe blijf je dan bewegen? 

We werken met de hele groep, maar individuele leerdoelen worden diep ervaren. Het geleerde uit blok 1, 2 en 3 wordt in praktijk gebracht. Focus op communicatie, teamwork én persoonlijk leiderschap. Ook hier komt het aan op creativiteit, lef en samenwerken. Out of the box gaan én (gezamenlijke) verantwoordelijkheid nemen om risico’s te voorkomen. Veel reflectie momenten én ook veel lol en beweging! Het is een één-daagse training in het bos. Het is tevens een voorbereiding op de Eindpresentaties van blok 5 op dezelfde lokatie.


Blok 5
Eindpresentaties van Leiders & gezamenlijke Verbeterprojecten
Op deze dag worden de leidinggevenden van de deelnemers en alle andere geïnteresseerden uitgenodigd. Deelnemers pakken als Leiders het podium en spreken uit wáár zij voor staan en waar zij voor gaan. Visie op leiderschap  en focus op hun aandeel én committment naar (verbeter-) projecten in de eigen organisatie. Wat zij leidinggevende en teamleden/collega’s willen laten zien en samen met hun voor elkaar willen krijgen. In de ochtend evalueren we met de groep en in de middag nodigen we de gasten uit voor het podium en de presentaties. Er is volop ruimte voor discussie en uitwisseling én feedback. We eindigen met een feestelijke afsluiting met certificaten én een gezamenlijke borrel. 


E-coaching , Praktijkopdrachten en Eindopdracht
Tussen alle trainingsblokken zijn er praktijkopdrachten en huiswerk en voorbereiding te doen. Dat geldt zeker ook voor de eindopdracht. De opdrachten hebben direct te maken met de dagelijkse praktijk, maar creëren ook bewustwording op de leerdoelen en de inzichten die in de trainingen zijn verkregen. De trainer vervult hierbij de rol van eCoach en zal tussen alle trainingsblokken een coach moment plannen. Hier bespreken we de voortgang van de opdrachten, maar evalueren en reflecteren we ook op de trainingen. Tevens kan er aandacht zijn voor persoonlijke ontwikkeling en daarmee gepaard gaande individuele coachingsvragen.

Trainer & E-coach

Per MD traject is er één hoofdtrainer verantwoordelijk. Deze trainer voert de intakegesprekken, verzorgt de (E-)coaching  tussen de trainingsblokken door en is aanwezig bij alle trainingsblokken.  De trainer is ook het aanspreekpunt voor de gastsprekers.