Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden SmitBertens Trainers VOF

Versie 1 mei 2008 1. Toepasselijkheid

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, welke door SmitBertens Trainers VOF (hierna te noemen SmitBertens) zijn aangegaan.

  1.2 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SmitBertens en opdrachtgever zijn overeengekomen.


 2. Duur en ondertekening van de overeenkomst en algemene leveringsvoorwaarden

  2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagdelen, uren of 
  consulten, tenzij wij offreren voor onbepaalde tijd, of indien uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking van de opdracht het tegendeel voortvloeit. Bij de opdrachtbevestiging en/of ondertekening van de offerte worden de Algemene Leveringsvoorwaarden (ter inzage) meegestuurd.


 3. Uitvoering opdracht

  3.1 Voor een goede uitvoering van de opdracht verleent Opdrachtgever SmitBertens inzage in alle 
  relevante documenten en gegevens. Deze zullen tijdig aan SmitBertens ter beschikking worden gesteld.

  3.2 De verstrekte gegevens zullen door SmitBertens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter kennis worden gebracht, voorzover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

  3.3 Het is SmitBertens toegestaan om een andere trainer aan te wijzen dan degene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat of op grond van overmacht. Dit zal echter pas geschieden na overleg met de opdrachtgever en/of cliënt.

  3.4 Indien, in afwijking van de informatie verschaft tijdens het oriënterende gesprek met de opdrachtgever en/of cliënt, zich omstandigheden voordoen of omstandigheden bekend worden, die een wijziging nodig maken of een belemmering inhouden bij het uitvoeren van het programma, kan SmitBertens na overleg met opdrachtgever de begeleiding beperken, aanpassen, opschorten dan wel beëindigen. Bij onvoorziene omstandigheden (waardoor bijvoorbeeld de groepsgrootte té klein wordt en minder dan 4 deelnemers bevat), waarbij SmitBertens geen kwalitatief goede teamdynamiek kan creëren kan besloten worden de cursus niet door te laten gaan.

  3.5 Tenzij anders overeengekomen, is bij open trainingen SmitBertens verantwoordelijk voor geschikte accommodatie en noodzakelijke voorzieningen en is bij bedrijfstrainingen (“in company”) opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen. 


 4. Betaling

  4.1 Facturering van door SmitBertens verrichte werkzaamheden geschiedt aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

  4.2 Facturen van SmitBertens dienen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden. In geval van een open training dient de factuur voor aanvang van de desbetreffende training voldaan te zijn. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening.

  4.3 Bij diensten anders dan open trainingen wordt de factuur in beginsel periodiek dan wel na de gehele uitvoering van de dienst aan de opdrachtgever verstuurd.


 5. Verplichtingen SmitBertens

  SmitBertens zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever/cliënt te vervullen.


 6. Verplichtingen opdrachtgever

  6.1 Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen.

  6.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of belemmerd. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzin bepaalde en hierdoor extra kosten door SmitBertens moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.


 7. Annulering

  7.1 Behoudens uitdrukkelijke instemming door SmitBertens, is opdrachtgever in beginsel niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te annuleren. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. In geval ingestemd wordt door SmitBertens met annulering c.q. tussentijdse beëindiging gelden de navolgende voorwaarden:

  7.2 Bij annulering voor trainingen/groepsbijeenkomsten binnen 2 weken voor aanvang van de training/groepsbijeenkomst worden het volledige cursusbedrag en de niet te annuleren arrangementskosten in rekening gebracht. Van 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training/groepsbijeenkomst is dit: 50% van het cursusbedrag en de niet te annuleren arrangementskosten. Tot 4 weken voor aanvang van de training/groepsbijeenkomst worden alle gemaakte kosten voor vooroverleg, administratiekosten en niet te annuleren arrangementskosten in rekening gebracht.

  7.3 Bij annulering van individuele coachingsgesprekken wordt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek 50% van de gesprekskosten.

  7.4 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging is de opdrachtgever van SmitBertens gerechtigd om binnen een maximale bedenktermijn van 14 dagen alsnog te besluiten de opdracht in te trekken. Ná deze termijn zijn partijen gehouden de opdracht na te komen.


 8. Overmacht

  8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van SmitBertens niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel, computer-, en apparatuurstoringen.

  8.2 Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van SmitBertens opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel SmitBertens als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

  8.3 Indien SmitBertens al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is SmitBertens gerechtigd de reeds verrichte prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

  8.4 SmitBertens kan, na overleg met de opdrachtgever, de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door SmitBertens worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie meer toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal SmitBertens de cliënt schriftelijk waarschuwen.


 9. Intellectueel eigendom

  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van SmitBertens. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van SmitBertens. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en mits voorzien van een bronvermelding.


 10. Aansprakelijkheid

  10.1 SmitBertens zal haar diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van SmitBertens, is SmitBertens voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SmitBertens. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever - uit welken hoofde ook - jegens SmitBertens verjaren een jaar, na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

  10.2 SmitBertens is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of cliënt lijdt of zegt te lijden indien zij buiten haar schuld niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

  10.3 SmitBertens sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever of cliënt waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door SmitBertens uitgevoerde en overeengekomen dienst.

  10.4 SmitBertens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke een deelnemer aan een door SmitBertens georganiseerde outdoor activiteit tijdens die deelname mocht lijden dan wel welke door een deelnemer tijdens die deelname wordt veroorzaakt.

  10.5 Is SmitBertens verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief.


 11. Klachten

  11.1 SmitBertens heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie, zoals opgesteld in juli 2008. Deze regeling is te allen tijde op te vragen via info@smitbertens.nl . Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld door de klachtencommissie (zie ook de Geheimhoudingsverklaring). De uitspraken en aanbevelingen zijn dwingend én bindend voor SmitBertens.

  11.2 Klachten en aanbevelingen worden vertrouwelijk bewaard (geheimhoudingsplicht) gedurende maximaal 5 jaar.